Vedtægter

Danmarks Veteraner
Lokalafdeling Færøerne
Føroyskír Veteranar

18. februar 2017
Rev1. 09 MAR 2019

 1. Foreningens navn:
  Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Færøerne – Føroyskír Veteranar Føroyskir Veteranar (forkortet FO VETS).
  Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse (hjemby).
 2. Formål:
  Det er foreningens formål:
  At samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har været udsendt af Danmark til fredsstøttende/fredsskabende og humanitære missioner, for derigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
  At medvirke til oplysning om de aktiviteter dansk personel deltager og har deltaget i.
  At hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis.
  At deltage i markeringen af særlige begivenheder, såvel på landsplan som lokalt.
  At forvalte de midler der stilles til lokalforeningens rådighed.
  Gennem Veteranstøtten eller på anden måde at hjælpe veteraner, som efter hjemkomst fra international tjeneste har behov herfor.
 3. Symboler mv.:
  -NIL
 4. Medlemmer:
  Adgang til at blive medlem af lokalforeningen er alle af ”Regeringen oktober 2010” nævnte definition for ”veteran” som er/eller har været udsendt af Danmark og deltaget i en international operation, der berettiger til at modtage et veterankort.
  Endvidere kan optages støttemedlemmer, der måtte ønske det. Disse medlemmer modtager medlemsbladet ”Baretten”; men har ikke stemmeret på foreningens besluttende møder.
  Ethvert medlem, der måtte gøre sig skyldig i en, for foreningen vanærende handling, eller ved sin handling skader foreningens omdømme og tarv, kan af lokal- eller landsforeningen indstilles til eksklusion.
  Under lokalforeningen kan oprettes klubber, som ledes af en klubleder.
  Klubber er underlagt lokalforeningens vedtægter.
  Ethvert medlem kan indstilles til og tildeles et hæderstegn. Indstillingen sker til bestyrelsen, som skal godkende indstillingen med mindst 4/5 flertal.
 5. Kontingent:
  Foreningskontingentet opkræves af landsforeningen, startende fra 2018
 6. Generalforsamling:
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31 marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse på lokalforeningens hjemmeside, Facebookprofil og i medlemsbladet “Baretten” med henvisning til lokalforeningens vedtægter.
  Vedtægter og dagsorden findes på lokalforeningens hjemmeside. Hvis det ønskes kan disse forud for generalforsamlingen rekvireres hos lokalforeningens formand, sekretær eller kasserer. Personvalg er skriftlige, såfremt mindst et medlem af forsamlingen forlanger det. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer.
  Dagsorden
  Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
  Formandens beretning.
  Kassereren fremlægger regnskab for indeværende år og budget for det følgende år.
  Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være dateret og underskrevet af forslagsstilleren.
  Valg.
  Formand vælges i ulige år.
  Kasserer vælges i lige år.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges 2 i lige år, 1 i ulige år.
  2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.
  1 revisor vælges for 2 år i ulige år.
  1 revisorsuppleant vælges for 2 år i lige år.
  Under eventuelt udleveres tildelte jubilæumstegn og diplomer.
  Ad k: Disse repræsenterer sammen med formanden foreningen på det årlige repræsentantskabsmøde
 7. Bestyrelsen:
  Lokalforeningens bestyrelse – som vælges for 2 år af gangen – består af:
  Formand, kasserer, og tre (3) bestyrelsesmedlemmer
  Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesarbejdet efter bestyrelsens anvisning, men uden stemmeret.
  En fuldtallig enig bestyrelse kan til enhver tid ekskludere et medlem, uden nærmere begrundelse
  Bestyrelsen konstituerer sig – ud over den valgte formand og kasserer – ved første møde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær, udvalgsformænd efter bestyrelsens bestemmelse, samt andre tillidsposter.
  Bestyrelsen er ansvarlig for lokalforeningens midler og effekter, samt dens virke og trivsel.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 4 (fire) medlemmer samlet.
  Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
  Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller et flertal af bestyrelsen
 8. Rejseudgifter og forplejning:
  Rejseudgifter og forplejning for deltagelse i møder mv., der er indkaldt af Hovedstyrelsen, bliver delvis dækket af tilskud fra Landsforeningen. Øvrige rejseudgifter og fortæring kan dækkes af lokalforeningen i henhold til SKATS regler.
 9. Revisorer:
  Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
  Den valgte interne revisor foretager revision en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor
 10. Ekstraordinær generalforsamling:
  Bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne kan forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling ved skriftlig henvendelse til formanden.
 11. Opløsning af Lokalforeningen:
  Lokalforeningen kan kun opløses, dersom medlemstallet kommer under 25, og da kun hvis lokalforeningens medlemmer med 4/5 stemmer herfor. I tilfælde af lokalforeningens opløsning skal dens midler og effekter overføres til landsforeningen
 12. Tegningsregler:
  Lokalforeningen tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i foreningen. I forman-dens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
  Foreningens midler administreres dagligt af kassereren, som sammen med formanden står til ansvar for, at foreningens midler anvendes i henhold til vedtægterne. Adgang til foreningens midler har kun formanden og kassereren.
  Kassereren skal have formandens godkendelse ved økonomiske transaktioner som overstiger 2.000 kr.
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.
  Ingen medlemmer eller bestyrelsen kan påtage sig personlig kaution for foreningens forpligtelser og følger den til enhver tid gældende lovgivning på området.
  Ved bestyrelsens konstituering, underskrives et dokument, der bekræfter, hvem der er tegningsberettiget således at betingelserne for tegningsregler for foreningen opfyldes. Desuden vedlægges protokollen for det konstituerende bestyrelsesmøde.
 13. Medlemskab af andre foreninger:
  -NIL
 14. Godkendelse eller ændring af vedtægter:
  Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og skal vedtages med kvalificeret flertal svarende til 2/3 af de afgivne stemmer.
  Såfremt et vedtægtsforslag opnår simpelt, men ikke kvalificeret flertal, genfremsættes forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 3 uger efter, men senest 5 uger efter den ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringerne kan herefter vedtages med simpelt flertal.

 15. Ovenstående vedtægter dateret FEB 2017.
  Ovenstående vedtægter er godkendes snarest af Hovedbestyrelsen.
  Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 18-02-2017.

Ove Ritter, dirigent

Vedtægtsændringer: Vedtægterne af 18. FEB 2017

 1. Foreningens navn Føroyskir Veteranar (forkortet FO VETS) i para 1. ændres til:
  Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Færøerne – I daglig tale Føroyskir Veteranar (forkortet FO VETS).
 2. Tilføjelse af en pasus i paragraf 6 første afsnit med en tilføjelse: ”, Facebook profil” .således at teksten fremadrettet lyder: Vedtægter og dagsorden findes på lokalforeningens hjemmeside Vedtægter og dagsorden findes på lokalforeningens hjemmeside, Facebook profil